సృష్టిలో చివరి వరకు తోడు ఉండే బంధం కేవలం

April 3, 2019
సృష్టిలో చివరి వరకు తోడు ఉండే బంధం కేవలం

 

ఒక్క క్షణం సహనం కొండంత ప్రమాదాన్ని దూరం చేస్తే..

January 24, 2019


Continue reading...
 

ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన లిక్విడ్

December 13, 2018


Continue reading...
 

మంచికి ఉన్న స్వేఛ్చ...చెడుకు లేదు.

December 11, 2018


Continue reading...
 

POSITIVE THINKING is not only about

December 9, 2018


Continue reading...
 

If you stand for a reason

December 8, 2018


Continue reading...
 

మన నిర్లక్ష్యమే మన సమస్యకు బలం

December 6, 2018


Continue reading...
 

పదిరూపాయలు సంపాదిస్తుంటే

December 5, 2018


Continue reading...
 

A mistake that makes you humble

December 4, 2018


Continue reading...
 

అవసరమైన చోట 100 ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు

December 2, 2018


Continue reading...
 

About Us


Maa Amaravati Maa Amaravati is an Online Portal, which provides all the info about Amaravati in a diversified manner and with latest updates. It imparts value addition support to online users. The portal celebrates the power of knowledge, cultivates vision and encourages new ideas, besides aiming to inculcate human values and society around. As a Online Portal, it is in the process of improving its standards to the world class level.